SUBOTICA NAJBOLJA MEĐU LOKALNIM SAMOUPRAVAMA OBUHVAĆENIM MONITORINGOM RADA LOKALNE UPRAVE

CenTriR  je u periodu januar – jun 2022. godine sproveo monitoring i evaluaciju stanja lokalne uprave u Gradu Subotica, u okviru šireg istraživanja kojim je bilo obuhvaćeno 17 lokalnih samouprava u Srbiji, među kojima su još bili: Bečej, Užice, Novi Pazar, Vlasotince, Niš, Aleksinac, Aranđelovac, Despotovac, Odžaci, Koceljeva, Tutin, Valjevo, Ivanjica, Prokuplje, Vršac i Beograd (GO Zvezdara). Monitoring je pokazao da je Gradska uprava Grada Subotice najbolje rangirana lokalna uprava, sa osvojenih 160 bodova od mogućih 262 (61,1%), prilikom ocene stanja u šest analiziranih oblasti javne uprave: 1) Strateški okvir za unapređenje rada lokalne uprave, 2) Izrada i koordinacija politika, 3) Službenički sistem i upravljanje ljudskim resursima, 4) Odgovornost, 5) Pružanje usluga i 6) Upravljanje javnim finansijama. Osvojeni broj bodova je Gradskoj upravi Grada Subotice doneo ukupnu ocenu 3, na šestostepenoj skali od 0-5.

Analiza je, s jedne strane, pokazala da je u Subotici najbolje stanje u oblasti pružanja administrativnih usluga građanima, sa osvojenih 71,4% bodova, kao i u oblasti upravljanja javnim finansijama, sa osvojenih 70,3% bodova. S druge strane, najlošije ocenjene oblasti su strateški okvir za unapređenje rada lokalne uprave (38,5% osvojenih bodova), kao i izrada i koordinacija politika (50% bodova).

Među pozitivnim nalazima je posebno istaknut visok kvalitet i dostupnost administrativnih usluga građanima, što uključuje postojanje jedinstvenog upravnog mesta na kome građani jednim dolaskom mogu da dobiju sve informacije, podnesu više zahteva i ostvare više različitih prava i usluga iz nadležnosti grada, i to na četiri jezika u službenoj upotrebi. Takođe, ispunjeni su i tehnički standardi u pogledu dostupnosti objekata u kojima se pružaju javne usluge osobama sa invaliditetom. U oblasti javnih finansija je identifikovan visok nivo transparentnosti budžeta grada, pre svega, u smislu lake dostupnosti dokumenata koji se odnose na njegovo usvajanje i izvršenje. Dalje, budžet grada je programski i sadrži više rodno odgovornih ciljeva. Među pozitivnim nalazima se još nalaze i transaprentnost rada Gradskog veća, o čijem radu se javnost blagovremeno i uredno informiše, kao i visok nivo proaktivnosti u objavljivanju informacija o radu gradske uprave na zvaničnoj internet prezentaciji grada. Opštu sliku, ipak, kvari nalaz da je većina analiziranih dokumenta objavljena samo na srpskom jeziku, dok su verzije  na ostalim službenim jezicima dostupne samo u službenim listovima grada. Kao dobra praksa se ističe i ažurno vođenje kadrovske evidencije o zaposlenima, kao i javno objavljivanje izveštaja o broju i strukturi zaposlenih u gradskoj upravi.

Monitoring je ukazao i na niz manjkavosti u radu Gradske uprave Grada Subotice, koje bi u narednom periodu trebalo otkloniti. Najpre, organizacije civilnog društva nisu uključene u lokalna tela za sprovođenje i praćenje lokalnih javnih politika, a čak i kada su ova tela formirana, ona nisu operativna i ne izrađuju godišnje izveštaje o sprovođenju usvojenih strateških dokumenata.  Izveštaji o održavanju javnih konsultacija u procesu izrade propisa i dokumenata javnih politika se ne izrađuju u svim slučajevima i nisu javno dostupni.  Takođe, nije usvojen višegodišnji plan kojim bi bili predviđeni osnovni pravci i ciljevi u oblasti upravljanja ljudskim resursima u gradskoj upravi, a postojeći institucionalni okvir za obavljanje ovih poslova nije odgovarajući s obzirom na veličinu grada i broj zaposlenih u upravi. Dalje, analiza je ukazala na brojne nedostatke u procesu zapošljavanja službenika na izvršilačkim radnim mestima, ali i na to da gradska uprava  još uvek ne koristi u značajnoj meri nacionalni portal eUprava za pružanje svojih usluga. Među negativnim nalazima je i nepoštovanje budžetskog kalendara prilikom usvajanja budžeta grada, kao i nizak nivo kompetitivnosti postupaka javnih nabavki, imajući na umu mali broj ponuđača po postupku, odnosno činjenicu da se čak u 70% okončanih javni nabavki ugovor dodeljuje jedinom ponuđaču.

Monitoring je sproveden u okviru projekta „Praćenjem javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu – Pratim JA“, koji finansira Evropska unija – u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima, i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog – u okviru programa Sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva kojima su dodeljena sredstva Evropske unije u 2019. i 2020. godini. Projekat sprovodi konzorcijum organizacija koji predvodi Centar za evropske politike, a čine ga CenTriR, Nacionalna koalicija za decentralizaciju i Ekološki centar „Stanište“.

Izveštaj o stanju lokalne uprave za Grad Suboticu možete preuzeti OVDE.

Više o metodologiji istraživanja možete saznati OVDE.

 

GODIŠNJE ARHIVE