STRATEŠKO PLANIRANJE

Posedujemo značajno iskustvo u strateškom i akcionom planiranju, bilo da je reč o pripremi Planova razvoja JLS ili dokumenata javnih politika (strategija, program, akcioni plan) u skladu sa važećim pravnim okvirom. Iako je reč o veoma značajnom procesu kojim se planiraju razvojni ciljevi i ishodi u skladu sa osobenostima internog i eksternog okruženja lokalne samouprave, srednjeročno planiranje dobija sve više na značaju, pre svega, zbog implikacija koje ima na programsko budžetiranje JLS. Uvođenjem programskog budžeta u velikom broju lokalnih samouprava po prvi put su stvoreni uslovi za kontinuirano finansiranje prioritetnih projekata i aktivnosti iz usvojenih razvojnih dokumenata, što je u prethodnom periodu pretežno zavisilo od političke volje donosilaca odluka.

CenTriR pruža konsultantske usluge u vezi sa:

  • Pripremom nacrta dokumenata razvojnog planiranja i javnih politika
  • Pripremom nacrta akcionih planova
  • Koordinisanjem konsultativnog procesa prilikom izrade dokumenata javnih politika
  • Organizovanjem javne rasprave o nacrtu razvojnih planova i javnih politika
  • Uspostavljanjem struktura za sprovođenje, praćenje i vrednovanje učinka usvojenih strateških dokumenata
  • Monitoringom i evaluacijom učinka usvojenih planskih dokumenata