Sprovedene lokalne kampanje javnog zagovaranja veće transparentnosti rada lokalnih institucija u 4 opštine

Tokom maja meseca, organizacije civilnog društva iz Kragujevca, Požege, Mionice i Prijepolja su u svojim opštinama sprovelе kampanje које su imale za cilj javno zagovaranje veće transparentnosti rada lokalnih institucija. Lokalne kampanje su organizovane kao završna aktivnost na projektu ʺTransparentnost-ključna odlika Dobre lokalne samoUpraveʺ, koji su prethodnih 10 meseci sprovodili CenTriR i FORCA uz finansijsku podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija. Tehničku podršku u organizaciji ovih kampanja lokalnim OCD pružali su CenTriR i FORCA.

Prva lokalna kampanja započeta je 12. maja u Kragujevcu aktivnostima koje je sproveo Šumadijski centar za građanski aktivizam „Res publika“. Cilj ove lokalne kampanje pod nazivom ʺPristup informacijama–pravo i obaveza aktivnih građanaʺ bio je stavljanje na uvid javnosti informacija o broju zaposlenih, visini zarada i ukupnim sredstvima koja su do sada iz gradskog budžeta izdvojena za finansiranje Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj d.o.o., odnosno informacija koje političke stranke i udruženja su do koristila poslovni prostor u gradskoj svojini tokom 2016. i 2017. godine. Pored ovoga, „Res Publika“ je organizovala i uličnu akciju tokom koje su deljeni promotivni materijali i razgovarano sa građanima, zatim je emitovan video spot ʺIskoristite svoje pravo, zahtevajte pristup informacijama od javnog značajaʺ i objavljen novinski članak o važnosti građanskog nadzora nad radom lokalne samouprave.

Druga po redu lokalna kampanja organizovana je 18. maja od strane Građanske alijansa za socijalnu inkluziju – GASI iz Požege, sa ciljem informisanja i motivisanja građana da se uključe u proces donošenja odluka o besplatnom banjskom lečenju-rehabilitaciji najstarijih sugrađana koji tamo odlaze o trošku PIO fonda. Tom prilikom, održan je okrugli na kome su penzioneri informisani kako da dođu do informacija o ovoj vrsti usluga. Pored ovoga, GASI je lokalnim institucijama podneo zahteve za pristup informacijama od javnog značaja u ovoj oblasti.

Javni događaj u okviru treće kampanje realizovan je 23. maja u Mionici, kada je Centar za održiv lokalni i regionalni razvoj-COR održao debatu na temu transparentnijeg trošenja opštinskog budžeta, odnosno budžeta lokalnog JKP. Debati su prethodile aktivnosti koje su podrazumevale podnošenje zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, anketiranje građana i izradu analize koja je predstavljena učesnicima debate.

Konačno, u Prijepolju je 29. maja udruženje Mladi i talentovani – MIT održalo sastanak sa predstavnicima opštinske uprave i lokalnim OCD sa ciljem pokretanja inicijative za transparentnije finansiranje projekata udruženja iz lokalnog budžeta. Kampanja je, pored ovoga, obuhvatila i aktivnosti u vezi sa informisanjem građana Prijepolja o pravu na slobodan pristup informacijama od javnog značaja i podnošenje zahteva za pristup informacijama o prethodno sprovedenim konkursima.

GODIŠNJE ARHIVE