Period realizacije: dec 2020-dec 2022

Projekat: Praćenjem javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu-PratimJA

Period realizacije:  24 meseca (decembar 2020–decembar 2022)

Donator: Evropska unija

Projekat sprovode:
Centar za evropske politike (CEP)
Centar za ravnomerni regionalni razvoj (CenTriR)
Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD) iz Niša
Ekološki centar Stanište iz Vršca

O projektu:  

Fokus projekta je usmeren na ''opremanje'' lokalnih organizacija civilnog društva metodološkim alatima, znanjem i veštinama za praćenje reforme javne uprave (RJU) na lokalnom nivou, a s obzirom na to da je RJU ključan preduslov u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Projekat namerava da pruži podršku lokalnim OCD da postanu stručan i pouzdan partner u kreiranju javnih politika i reformskim procesima na lokalu kroz praćenje i zagovaranje RJU zasnovano na činjenicama i dokazima.

Projekat će direktno podržati 40 lokalnih OCD sa ciljem jačanja njihovih kapaciteta i pružanja mentorske podrške u oblasti primene sveobuhvatne metodologije i alata za praćenje reforme javne uprave zasnovane na činjenicama, koja će biti razvijena na projektu. Sam monitoring RJU će biti sproveden u 17 lokalnih samouprava (12 iz centralne Srbije, 4 iz Vojvodine i Grad Beograd).

Projektne aktivnosti su grupisane u 4 radna paketa:

1) Radni paket 1 obuhvata aktivnosti koje se odnose na razvoj metodologije za monitoring reforme javne uprave na lokalnom nivou i alata potrebnih za njegovu primenu, uz uključivanje svih relevantnih aktera iz civilnog sektora na lokalnom nivou, kao i predstavnika MDULS i SKGO.

2) Radni paket 2 podrazumeva izgradnju kapaciteta lokalnih OCD za primenu razvijene metodologije, kao i sprovođenje monitoringa reforme javne uprave u 17 lokalnih samouprava, uključujući izradu i objavljivanje 17 pojedinačnih monitoring izveštaja i jednog uporednog izveštaja o monitoringu RJU u svih 17 JLS.

3) Radni paket 3  je fokusiran na redovne konsultacije sa lokalnim OCD i sprovođenje lokalnih planova zagovaranja u 17 lokalnih samouprava kroz organizaciju javnih događaja i sastanaka iza zatvorenih vrata.

4) Radni paket 4 će obuhvatati kampanju namenjenu svim građanima u Srbiji, usmerenu na pitanja reforme javne uprave na lokalnom nivou, kao i otvoren poziv za doprinos građana samoj kampanji i izradi „Knjige žalbi građana“.

Komentari su isključeni.