Opština Senta formirala elektronsku evidenciju zemljišta u javnoj svojini

Na osnovu ostvarene saradnje sa opštinom Senta, CenTriR je poslednjih nekoliko
meseci radio na nadogradnji postojećeg softvera za evidenciju objekata u javnoj
svojini opštine i formiranju elektronske baze podataka o opštinskom zemljištu. U
okviru ovih aktivnosti prošle nedelje je održana jednodnevna obuka za opštinske
službenike koji rade na imovinsko-pravnim poslovima, odnosno na ažuriranju baze
podataka i upravljanju opštinskom imovinom. Obuka je imala za cilj upoznavanje
učesnika sa važećim pravnim okvirom koji reguliše oblast upravljanja zemljištem u
javnoj svojini opštine, kao i njihovo osposobljavanje za praktičan rad u bazi podataka.
Pored ovoga, posebna pažnja je bila posvećena načinu migracije podataka iz
opštinske evidencije nepokretnosti u jedinstvenu evidenciju koju vodi Republička
direkcija za imovinu, preko portala e-Uprava.

Imajući u vidu da je zakonski rok za popis i upis nepokretnosti produžen, CenTriR će
nastaviti da radi na pružanju tehničke podrške lokalnim samoupravama, koje do sada
nisu formirale elektronsku evidenciju nepokretnosti, kako bi se stvorile pretpostavke
da nadalje efikasnije upravljaju opštinskom imovinom.

GODIŠNJE ARHIVE