ODRŽAN TRENING ZA PREDSTAVNIKE OCD O MONITORINGU PROFESIONALIZACIJE JAVNE UPRAVE NA LOKALNOM NIVOU

Održan trening za predstavnike OCD o monitoringu profesionalizacije javne uprave na lokalnom nivou

CenTriR je 15. i 16. decembra 2017. godine u Požegi održao trening za predstavnike organizacija civilnog društva iz Gornjeg Milanovca, Požege i Užica, sa ciljem podizanja njihovih kapaciteta za uključivanje u monitoring i zagovaranje dosledne primene Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jednicama lokalne samouprave, koji je prošle godine stupio na snagu.

Tokom dvodnevnog treninga učesnicima je predstavljen novi zakonski okvir u oblasti zapošljavanja lokalnih službenika i upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi, kao i metodologija za monitoring rada lokalne samouprave, uključujući i praćenje primene pomenutog Zakona. Zahvaljujući istraživanju koje je CenTriR tokom ove godine sproveo u Požegi, Užicu i Gornjem Milanovcu učesnici su upoznati sa trenutnim stanjem i kapacitetima njihovih opštinskih/gradskih uprava za uvođenje funkcije upravljanja ljudskim resursima i učinkom koji su na tom planu do sada ostvarile. Takođe, predstavljeni su i nalazi istraživanja o predhodnoj praksi zapošljavanja lokalnih službenika dobijenih na fokus grupama u kojima su učestvovali predstavnici lokalnog civilnog sektora i dobijenih analizom žalbenih postupaka na proces zapošljavanja u organima lokalne samouprave u poslednjih pet godina. Posebno značajan segment treninga bio je posvećen praktičnom upoznavanju učesnika sa metodologijom sprovedenog baseline istraživanja, koju lokalne OCD mogu nadalje koristiti u procesu praćenja profesionalizacije lokalne uprave tj. izgradnje efikasnog i jeftinog lokalnog javnog servis za građane i privredu.

 

Održavanjem ovog treninga uspešno je okončan projekat ’’Upravljanje ljudskim resursima-ključ efikasne, depolitizovane i profesionalne lokalne samouprave’’, koji je CenTriR sprovodio tokom poslednjh sedam meseci. Projekat je finansirala Evropska unija i sufinansirala Kraljevina Holandija u okviru WeBER regionalnog projekta.