Nalazi analize učinka sprovođenja javnih politika u oblasti zapošljavanja mladih u opštini Bač 2014-2020.

CenTriR je u pripremnoj fazi izrade Programa unapređenja zapošljivosti i zapošljavanja mladih u opštini Bač u periodu 2021-2023 sproveo analizu efekata implementacije postojećih strateških dokumenata sa važenjem do 2020. godine u oblasti zapošljavanja mladih. Opštine Bač i Bački Petrovac će u narednih nekoliko meseci uz tehničku podršku CenTriR-a raditi na izradi dokumenata javne politike u oblasti zapošljavanja mladih, koji se izrađuju u okviru projekta “Podsticanje zapošljavanja mladih u dunavskom regionu južne Bačke“.  Projekat je finansiran iz sredstava Evropske unije (EU) – IPA 2014, kojim upravlja Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa, a sprovode ga opštine Bač i Bački Petrovac zajedno sa NVO „BIZNISNOVA“.

Imajući na umu odredbe Zakona o planskom sistemu i pratećih uredbi koje su posle više od decenije stihijske prakse i „lutanja“ u strateškom planiranju na svim nivoima vlasti, pa i na lokalnom nivou, konačno uspostavile okvir za upravljanje sistemom javnih politika koji pored vrste, sadržine i međusobne usklađenosti planskih dokumenata, uređuje i postupak sprovođenja i vrednovanja učinka javnih politika i propisa, izrada pomenutog Programa biće u celosti zasnovana na propisanoj metodologiji. Prvi korak na tom planu jeste upravo sprovođenje ex-post analize efekata (analize rezultata sprovođenja prethodno važećih dokumenata javne politike) u oblasti u kojoj se započinje novi ciklus strateškog planiranja. Izveštaj pred Vama, konkretno, predstavlja ex-post analizu strateškog okvira opštine Bač u oblasti zapošaljavanja mladih u periodu 2014-2020, odnosno vrednovanje učinka realizacije planiranih mera i aktivnosti u većem broju usvojenih planskih dokumenata, među kojima su: Strategija održivog razvoja Opštine Bač 2014-2020. i prateći akcioni planovi; Lokalni akcioni planovi zapošljavanja Opštine Bač usvojeni u periodu 2016-2020. godina i  Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja Roma u Opštini Bač 2015-2019.

Izveštaj o evaluaciji sprovođenja javne politike u oblasti zapošljavanja mladih u opštini Bač 2014-2020. možete preuzeti OVDE.

GODIŠNJE ARHIVE