LOKALNI PAR MONITOR: GRADSKA OPŠTINA ZVEZDARA JE U SAMOM VRHU PREMA KVALITETU LOKALNE UPRAVE

CenTriR je u periodu januar – jun 2022. sproveo monitoring i evaluaciju funkcionisanja uprave Gradske opštine Zvezdara, u okviru šireg istraživanja kojim je bilo obuhvaćeno 17 jedinica lokalne samouprave u Srbiji, među kojima su: Subotica, Bečej, Užice, Novi Pazar, Vlasotince, Niš, Aleksinac, Aranđelovac, Despotovac, Odžaci, Koceljeva, Tutin, Valjevo, Ivanjica, Prokuplje i Vršac. Monitoring je pokazao da je Uprava GO Zvezdara zajedno sa Gradskom upravom grada Užica osvojila treće mesto prema oceni stanja u šest oblasti javne uprave, sa osvojenih 144 boda od mogućih 262 (55%). Procena stanja je vršena u sledećim oblastima: 1) Strateški okvir za unapređenje rada lokalne uprave, 2) Izrada i koordinacija politika, 3) Službenički sistem i upravljanje ljudskim resursima, 4) Odgovornost, 5) Pružanje usluga i 6) Upravljanje javnim finansijama. Osvojeni broj bodova je Zvezdari doneo ukupnu ocenu 3, na šestostepenoj skali od 0-5.

Analiza je, s jedne strane, pokazala da je u GO Zvezdara najbolje stanje u oblasti proaktivnog informisanja javnosti o radu GO Zvezdara sa 93,8% osvojenih bodova, kao i u oblasti pružanja administrativnih usluga građanima, sa osvojenih 71,4% bodova. S druge strane, najlošije ocenjene oblasti su izrada i koordinacija politika (6,7% osvojenih bodova)  i strateški okvir za unapređenje rada lokalne uprave (15,4% bodova).

Među pozitivnim nalazima je posebno istaknuta primena međunarodnih standarda ISO 9001 i 14001 u radu uprave, od kojih se prvi odnosi na zahteve korisnika u pogledu kvaliteta usluga koje se pružaju građanima, a drugi na upravljanje životnom sredinom. Identifikovana je potpuna integrisanost rada organa i službi gradske opštine, pa građani na jednom mestu mogu podneti više različitih zahteva iz  njene nadležnosti, ali i nadležnosti Sekretarijata za javne prihode Grada Beograda i Republičke uprave javnih prihoda. Uprava sprovodi godišnje ankete o zadovoljstvu korisnika svojih usluga, te je u 2020. godini njih 80% bilo zadovoljno ljubaznošću službenika, a prosečna ocena zadovoljstva korisnika je iznosila 3,92 na skali od 0-5. Gradska opština ažurno vodi kadrovsku evidenciji o zaposlenima i javno objavljuje izveštaje o strukturi i broju zaposlenih. Konkursi za zapošljavanje ne sadrže uslove koji favorizuju kandidate koji ranije nisu radili u javnoj administraciji, a zapisnici komisije za izbor kandidata su kompletni i sadrže sve informacije o preuzetim radnjama tokom izbornog postupka. Među pozitivnim nalazima se još nalazi i visok nivo proaktivnosti u objavljivanju informacija o radu gradske opštine na zvaničnoj internet prezentaciji, kao i dostupnost administrativnih usluga osobama sa invaliditetom. U oblasti javnih finansija kao pozitivani nalazi se ističu: uspešnost u procesu planiranja i izvršenja budžetskih prihoda i rashoda, rodno odgovorno budžetiranje, kao i transparentnost budžeta i budžetskih dokumenata.

Monitoring je ukazao i na niz manjkavosti u radu uprave Gradske opštine Zvezdara, koje bi u narednom periodu trebalo otkloniti. Najpre, rad Veća je netransparentan i nisu javno dostupne informacije o sednicama ovog organa, niti dokumenta koja ovaj organ usvaja. Javne konsultacije se ne sprovode redovno prilikom izrade dokumenata javnih politika, a izveštaji o njihovom sprovođenju uglavnom nisu javno dostupni. GO Zvezdara nije uspostavila adekvatan institucionalni okvir za upravljanje ljudskim resursima, a provera stručnih znanja, veština i osposobljenosti kandidata u postupku zapošljavanja se vrši samo usmenim putem. Među negativnim nalazima je i nepoštovanje budžetskog kalendara prilikom izrade i usvajanja budžeta, kao i neobjavljivanje budžetskih podataka u otvorenom formatu na Portalu otvorenih podataka. Konačno, utvrđen je nizak nivo kompetitivnosti postupaka javnih nabavki, imajući na umu mali prosečan broj ponuđača po postupku, odnosno činjenicu da se u više od polovine okončanih javnih nabavki ugovor dodeljuje jedinom ponuđaču.

Monitoring je sproveden u okviru projekta „Praćenjem javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu – Pratim JA“, koji finansira Evropska unija – u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima, i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog – u okviru programa Sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva kojima su dodeljena sredstva Evropske unije u 2019. i 2020. godini. Projekat sprovodi konzorcijum organizacija koji predvodi Centar za evropske politike, a čine ga CenTriR, Nacionalna koalicija za decentralizaciju i Ekološki centar „Stanište“.

Izveštaj o stanju lokalne uprave za GO Zvezdara možete preuzeti OVDE.

Više o metodologiji istraživanja možete saznati OVDE.

 

GODIŠNJE ARHIVE