Kvalitetna uprava na lokalnom nivou – noseći stub dobre javne uprave

Juče je u Beogradu uz prisustvo predstavnika Delegacije Evropske unije, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Stalne konferencije gradova i opština, Grada Novog Pazara i brojnih organizacija civilnog društva održan skup pod nazivom „Kvalitetna uprava na lokalnom nivou- noseći stub dobre javne uprave“ na kome su akteri imali priliku da se upoznaju sa rezultatima istraživanja sprovedenog u okviru projekta „Pratim JA“, te razmene svoje stavove i iskustva o važnosti reforme javne uprave na lokalnom nivou, ali i značaju uloge civilnog društva u tom procesu. Događaj je organizovan u okviru projekta „Praćenjem javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu- Pratim JA“, koji sprovodi Centar za evropske politike zajedno sa CenTriR-om, Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju i Ekološkim centrom „Stanište“ uz finansijsku podršku Evropske unije i sufinansiranje Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

U uvodnom obraćanju Martin Klauke, šef sektora II operacija u Delegaciji Evropske unije istakao je da Evropska unija prati temeljno reformu javne uprave i da je ona zastupljena u njenim godišnjim izveštajima.

„Ponekad zaboravimo lokal, jer smo fokusirani na centralni nivo vlasti, ali upravo se na lokalu pružaju usluge i građani se najviše angažuju, tako da se tu vidi kvalitet usluga koji im država pruža“, istakao je Klauke. Takođe, on je naglasio da u kontekstu reforme javne uprave vidi prostor za unapređenje na planu depolitizacije javne uprave, pre svega, u procesu zapošljavanja službenika na položaju, zatim primene zakona, i to u prvom redu Zakona o planskom sistemu koji predviđa učešće javnosti u kreiranju javnih politika, ali i u oblasti planiranja kapitalnih investicija na lokalu sa ciljem obezbeđivanja veće transparentnosti u planiranju ovih projekata.

„Nema jednostavnih mehanizama putem kojih bi građani iskazali svoje mišljenje, a mi prikupili informacije koje bi nam bile signal šta možemo da ispravimo u praksi javne uprave, odnosno u zakonodavnom okviru“, rekla je Ljiljana Uzelac, načelnica Odeljenja za strateško planiranje dobre uprave iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Ovim je upravo naglasila značaj našeg projekta „Pratim JA“ kao svojevrsne spone između građana, organizovanog civilnog društva i lokalnih samouprava koji zajedno treba da rade na ubrzanju reformskih procesa na lokalu.

Generalni sekretar SKGO, Nikola Tarbuk, je naglasio da je saradnja i dijalog javnog, privatnog i civilnog sektora preduslov za održiv i optimalan razvoj lokalnih zajednica, koji prevazilazi sve političke i društvene razlike.

Nakon uvodnih obraćanja, organizovane su dve panel diskusije na kojima su predstavnici institucija, OCD i građani razgovarali o tome u kojoj su meri građani u 17 opština i gradova, u kojima je sprovedeno 85 uličnih akcija anketiranja građana, zadovoljni odnosno nezadovoljni (i čime konkretno) u radu njihovih lokalnih uprava. Takođe, panelisti su razmenili svoje stavove po pitanju toga da li osnaživanje lokalnih OCD za praćenje reforme javne uprave, koje je zasnovano na dokazima i činjenicama, može da doprinese ubrzanju reformskih procesa na lokalu, kao i da li lokalne administracije prepoznaju OCD kao relevantne partnere na tom planu. Na završnom panelu su građani i lokalni aktivisti razgovarali o prikupljenim pozitivnim i negativnim iskustvima građana tokom uličnih akcija, o tome koliko su građani uopšte informisani o svojim pravima, da li se građani iz različitih lokalnih samouprava žale na iste stvari, i koje konkretno, te gde su identifikovane dobre prakse i u kojim oblastima itd.

GODIŠNJE ARHIVE