Javna rasprava o nacrtu Programa unapređenja zapošljivosti i zapošljavanja mladih u Opštini Bački Petrovac u periodu 2021-2023

Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je danas uputilo građanima, udruženjima, stručnoj javnosti i drugim zainteresovanim stranama javni poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Programa unapređenja zapošljivosti i zapošljavanja mladih u Opštini Bački Petrovac u periodu 2021-2023 koja će trajati 20 dana, odnosno do 10.01.2021. godine.

Predloge i komentare na nacrt dokumenta sve zainteresovane strane mogu dostaviti u pisanoj formi lično preko pisarnice opštinske uprave, zatim poštom na sledeću adresu: Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac, Kolarova 6, 21470 Bački Petrovac, kao i elektronskom poštom na adresu opstina@backipetrovac.rs. Takođe, nacrt Programa će biti predstavljen javnosti na otvorenom sastanku koji će biti održan 30.12.2020. sa početkom u 10 časova u maloj sali opštinske uprave, sa ciljem sakupljanja komentara i predloga za njegovu dopunu i unapređenje.

CenTriR je poslednjih 6 meseci pružao stručnu podršku Radnoj grupi koju je imenovala Opština Bački Petrovac za izradu nacrta Programa kako bi on bio usklađen sa metodologijom propisanom Zakonom o planskim sistemu i pratećom uredbom. Pre pokretanja procesa strateškog planiranja CenTriR je uradio ex-post analizu efekata prethodnog strateškog okvira na lokalnom nivou koji se odnosio na rešavanje problema zapošljavanja mladih, a koja je dostupna OVDE.

Uzimajući u obzir nalaze ove analize i identifikovane manjkavosti prethodnih dokumenta javne politike i njihovog sprovođenja u ovoj oblasti, Radna grupa je pristupila izradi nacrta novog planskog dokumenta. Sam proces strateškog planiranja je obuhvatao sprovođenje sveobuhvatne analize stanja koja je uključila analizu privrednog sektora i položaja mladih na lokalnom tržištu rada, kao i analizu potreba poslodavaca za zapošljavanjem mladih u naredne 3 godine, ali i ispitivanje zainteresovanosti kako mladih, tako i poslodavaca da učestvuju u potencijalnim lokalnim merama i programima unapređenja zapošljivosti i zapošljavanja mladih u naredne 3 godine. Potom, održana je dvodnevna radionica na kojoj su članovi Radne grupe na osnovu nalaza situacione analize uradili prioritetizaciju identifikovanih problema koji će biti rešavani u narednom periodu, kao i matricu ciljeva i mera. Nakon primljenih komentara na predložene ciljeve i mere, članovi Radne grupe su pristupili predlaganju aktivnosti i projekata koje treba da doprinesu realizaciji istih u okviru akcionog plana Programa. Nacrt Programa sadrži sve elemente propisane relevantnim zakonskim propisima, uključujući i jasno definisane indikatore učinka na nivou ciljeva i mera, a na osnovu kojih će se meriti efekti sprovođenja Programa nakon njegovog usvajanja.

Nacrt Programa unapređenja zapošljivosti i zapošljavanja mladih u Opštini Bački Petrovac u periodu 2021-2023 možete pogledati OVDE.

 

 

 

GODIŠNJE ARHIVE