IZVEŠTAJI O REALIZOVANIM MEDIJSKIM PROJEKTIMA SUFINANSIRANIM BUDŽETSKIM SREDSTVIMA GRADA VALJEVA U 2017. GODINI

Izveštaji o realizovanim medijskim projektima sufinansiranim budžetskim sredstvima Grada Valjeva u 2017. godini

CenTriR od septembra prošle godine sprovodi projekat „Informisan građanin=aktivan građanin“ čiji je cilj zagovaranje učešća javnosti u formulisanju lokalnih medijskih politika sa ciljem definisanja javnog interesa u javnom informisanju u Valjevu, sa jedne strane, odnosno jačanje kapaciteta lokalne samouprave za monitoring i evaluaciju medijskih projekata sufinansiranih gradskim novcem, s druge strane.

Trošenje novca iz javnih izvora je opravdano samo ukoliko je ono u javnom interesu, ukoliko se njime zadovoljavaju određene javne potrebe i ukoliko će doprineti pozitivnim promenama u lokalnoj zajednici u kojoj se javna sredstva alociraju. Stoga bi lokalne samouprave trebalo čim pre da pomere fokus u svom radu od samog čina transparentne raspodele javnih sredstava ka merenju učinka i uticaja koje proizvode projekti sufinansirani budžetskim novcem. Ovo važi za sve, pa i za takozvane medijske projekte na kojima se proizvode medijski sadržaji od javnog interesa. Imajuću ovo na umu, CenTriR je u okviru druge komponente pomenutog projekta nekoliko poslednjih meseci paralelno radio i sa lokalnim medijima, za koje je održao radionicu o narativnom i finansijskom izveštavanju na medijskim projektima, kao i sa lokalnom samoupravom za čije zaposlene je održao radionicu o monitoringu i evaluaciji medijskih projekata. Obe radionice su pripremljene na osnovu uvida u narativne i finansijske izveštaje medijskih projekata realizovanih u 2017. godini, a koje ovom prilikom stavljamo na uvid široj javnosti.

CenTriR je na osnovu zahteva za pristup informacijama od javnog značaja od Gradske uprave Grada Valjeva dobio kopije narativnih izveštaja o realizovanim medijskim projektima u 2017. godini. Tom prilikom smo dobili kopije 17 narativnih izveštaja od ukupno 19 sufinansiranih projekata, pošto dva medija nisu dostavila propisani narativni i finansijski izveštaj u zahtevanom roku (15. januar 2018). Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja  propisano je da organ koji je dodelio sredstva, u slučaju nedostavljanja izveštaja o realizaciji projekta u propisanom roku i zahtevanoj formi, upućuje zahtev za povraćaj sredstava korisniku sredstava i  informaciju o tome objavljuje na svom veb-sajtu (član 42). Međutim, Grad Valjevo to do sada nije učinio, jer, bez obzira na to što su ovi mediji naknadno dostavili izveštaje, to ih ne oslobađa propisane sankcije. Isti Pravilnik predviđa da mediji koji su dobili sredstva za sufinansiranje projekata, a nisu u predviđenom roku i propisanoj formi podneli narativni i finansijski izveštaj, nemaju pravo učešća na narednom konkursu (član 13). S obzirom da još uvek nije objavljena odluka o raspodeli sredstva za sufinansiranje medijskih projekata u 2018. godini, ne može se zaključiti da li je Pravilnik u ovom konkretnom slučaju ispoštovan.

Uvidom u dostavljene narativne izveštaje zaključuje se da su kapaciteti većine lokalnih medija vrlo skromni kada je reč o pripremi izveštaja o realizovanim medijskim projektima. Izveštavanje nije samo puka formalnost, već predstavlja osnovu za izradu godišnjeg izveštaja lokalne samouprave o sprovedenom medijskom konkursu, kao i  za izradu analize kvaliteta podržanih projekata. Ona, pak, treba da omogući objektivni uvid u opravdanost trošenja javnog novca u lokalnom javnom informisanju i da formuliše preporuke za unapređenje narednog konkursnog ciklusa, a to nije moguće ako izveštaji nisu popunjeni na adekvatan način. Analizom dostavljenih narativnih izveštaja uočene su sledeće manjkavosti:

  • u većini izveštaja opis realizovanih projektnih aktivnosti je vrlo štur, svega nekoliko rečenica, bez detaljnog opisa svih sprovedenih aktivnosti i podaktivnosti, bez vremenskog okvira njihove realizacije, bez načina i nivoa uključenosti različitih aktera u njihovo sprovođenje, bez ukazivanja na eventualna odstupanja od aktivnosti planiranih predlogom projekta i razloga koji su uslovili te izmene, bez obrazloženja kako su realizovane aktivnosti doprinele ostvarenju projektnih ciljeva,
  • većina izveštaja ne sadrži pregled postignutih projektnih rezultata, niti obrazloženje da li je bilo i kakvih odstupanja u odnosu na planirane i postignute pokazatelje uspeha (indikatore),
  • tek svaki treći korisnik sredstava, koji je realizator medijskog projekta, razume pojam održivosti postignutih projektnih rezultata, dok ostali umesto planova za njihovu održivost daju neadekvatne odgovore ili izostavljaju odgovor na ovo pitanje,
  • dve trećine medija koji su realizovali medijske projekte ne zna ili ne razume čemu služi interni monitoring i evaluacija realizacije projekta, te umesto navođenja metoda, tehnika i instrumenata koje su koristili za praćenje i merenje napretka projekta, odnosno procenu ostvarenih projektnih rezultata daju neadekvatne odgovore,
  • više od polovine dobitnika sredstava (11 od 17) umesto taksativnog navođenja svih proizvedenih medijskih sadržaja daje samo zbirni pregled tj. ukupan broj proizvedenih medijskih sadržaja, bez ostvarenog plana emitovanja i glasila putem kojih su sadržaji plasirani,
  • svega 7 od 17 medija je u svojim izveštajima pružilo dokaze da su proizvedeni i emitovani medijski sadržaji sadržali napomenu da su sufinansirani sredstvima Grada Valjeva, iako je ovo ugovorna obaveza svih korisnika javnih sredstava na medijskim konkursima.

Narativne izveštaje o realizovanim medijskim projektima koje je Grad Valjevo sufinansirao tokom 2017. godine možete preuzeti OVDE.

Objavljivanjem ovih izveštaja završen je CenTriR-ov projekat ''Informisan građanin=aktivan građanin'' u okviru programa podrške „Kaži/traži šta te zanima“, koji izvode Nezavisno udruženje novinara Srbije, Balkanska istraživačka mreža i Slavko Ćuruvija fondacija u okviru projekta „Javni novac za javni interes“ koji finansira Evropska unija.