Grant šema Exchange 5 programa – nova šansa za popis i formiranje evidencije imovine lokalnih samouprava

Grant šema Exchange 5 programa - nova šansa za popis i formiranje evidencije imovine lokalnih samouprava

Predstavnici CenTriR-a su prisustvovali prezentaciji poziva za podnošenje predloga projekata u okviru grant šeme Programa Exchange 5, koju su organizovali Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS), Stalna konferencija gradova i opština i Ministarstvo finansija/Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije u Beogradu. Ovo je bila poslednja u nizu regionalnih prezentacija na kojima su predstavnicima opština i gradova predstavljeni uslovi, procedura, teme i rokovi za podnošenje predloga projekata.

Kroz ovu grant šemu biće finansirani projekti usmereni na efikasnije upravljanje opštinskom/gradskom imovinom, a s obzirom da mnoge JLS od usvajanja Zakona o javnoj svojini (2011) pa do danas nisu uspele da uspostave pravo javne svojine na nepokretnostima na kojima su imale pravo korišćenja, niti da formiraju kompletne baze podataka o tome šta sve čini njihovu imovinu, kolika je njena vrednost, u kakvom se stanju nalazi imovina, ko je koristi, za koju svrhu i po kojoj ceni. Ministar Branko Ružić je istakao da prema podacima kojima raspolaže MDULS oko 85% JLS u Srbiji još uvek ne poseduje kompletne podatke o broju i strukturi objekata kojima raspolaže. Upravo zato učešće u programu Exchange 5 je za mnoge JLS od izuzetnog značaja, a pre svega male i nedovoljno razvijene JLS, pošto će uz finansijsku podršku EU u iznosu od 120.000 do 200.000 evra moći da reše jedan deo trenutnih problema u ovoj oblasti.

CenTriR je značaj efikasnijeg upravljanja opštinskom/gradskom imovinom odavno prepoznao i već niz godina kroz projekte i pružanje tehničke podrške pomaže malim i nerazvijenim opštinama da sprovedu popis imovine, formiraju bazu podataka, utvrde knjigovodstvenu vrednost i obuče službenike za taj posao. Svrha popisa imovine u javnoj svojini JLS nije samo ispunjenje zakonske obaveze, već je to put ka njenom „upošljavanju“ sa ciljem uvećanja lokalnih javnih prihoda i smanjenja rashoda za održavanje imovine, rešavanja imovinsko-pravnih odnosa, unapređenja lokalne investicione klime, transparentnog upravljanja i raspolaganja imovinom i unapređenja kreditnog rejtinga JLS. Sve su ovo kompleksni poslovi za koje mnoge opštine i gradovi još uvek nemaju dovoljno kapaciteta da ih samostalno realizuju. CenTriR će svoj dalji rad nastaviti na ovom planu, između ostalog, pripremom projekata za poziv za podnošenje projekata u okviru Exchange 5 programa.