EDUKACIJA

Posedujemo višegodišnje iskustvo u držanju obuka za zaposlene u javnoj upravi  i predstavnike civilog sektor, koji su u potpunosti dizajnirani prema potrebama određene ciljne grupe, sa posebnim fokusom na usvajanje praktičnih veština kroz različite tipove radionica. Na našim treninzima su polaznici u centru pažnje, a ne predavači i treneri, jer je njihova osnovna uloga da budu uvodničari u temu, moderatori na radionicama i facilitatori debate i diskusija, a ne prezenteri i ex cathedra predavači.

CenTriR sprovodi obuke u sledećim oblastima:

 • Priprema predloga projekata za IPA fondove
 • Sprovođenje projekata u skladu sa PRAG-om i EU smernicama za vidljivost projekata
 • Priprema i realizacija budžeta na EU projektima
 • Sprovođenje tenderskih procedura za sekundarne nabavke (usluge, oprema, radovi)
 • Narativno i finansijsko izveštavanje donatorima
 • Strateško i akciono planiranje
 • Izrada javnih politika u skladu sa važećim pravnim okvirom
 • Izrada dokumenata razvojnog planiranja u skladu sa važećim pravnim okvirom
 • Izrada i sprovođenje Plana razvoja JLS
 • Sprovođenje, praćenje i vrednovanje učinka javnih politika
 • Instrumenti lokalnog ekonomskog razvoja
 • Funkcionisanje i delokrug poslova Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
 • Sistem, nadležnosti i organizacija lokalne samouprave
 • Popis i upis nepokretnosti u javnoj svojini JLS u Jedinstveni registar nepokretnosti u javnoj svojini
 • Vođenje evidencije opštinske imovine i upravljanje nepokretnostima u javnoj svojini
 • Transparentan rad organa lokalne samouprave
 • Transaprentno finansiranje projekata OCD iz budežta lokalne samouprave
 • Pristup informacijama od javnog značaja
 • Izrada informatrora o radu organa javne uprave
 • Monitoring reforme javne uprave na lokalnom nivou vlasti
 • Učešće OCD u formulisanju i sprovođenju lokalnih javnih politika
 • Start-up preduzetništvo i poslovno planiranje
 • EU programi namenjeni razvoju preduzetništva i MSP sektora
 • Omladinsko preduzetništvo