Period realizacije: maj – decembar 2020.

Naručilac: Opština Bač

O projektu i angažmanu CenTriR-a:

Projekat “Podsticanje zapošljavanja mladih u dunavskom regionu južne Bačke“ sprovode opštine Bač i Bački Petrovac u okviru programa “Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih“, koji finansira EU (IPA 2014) a kofinansira Vlada Republike Srbije. Opšti cilj projekta je unapređenje položaja mladih i stvaranje uslova za njihovo zapošljavanje i samozapošljavanje u dunavskom regionu južne Bačke sa fokusom na ruralne sredine.

CenTriR je na tenderu izabran za izradu Lokalnog akcionog plana (LAP) za zapošljavanje mladih u dve opštine – Bač i Bački Petrovac. Nakon sveobuhvatne analize trenutnog stanja i evaluacije dostupnih finansijskih i nefinansijskih mera u obe opštine namenjenih zapošljavanju mladih, u svakoj opštini biće u širokom konsultativnom procesu razvijen LAP koji će obuhvatati finansijske i nefinansijke mere, aktivnosti i projekte u narednom trogodišnjem periodu a sa ciljem stvaranja podsticajnog lokalnog ambijenta za zapošljavanje i samozapošljavanje mladih i smanjenje stope njihove nezaposlenosti.

Ključne aktivnosti koje će CenTriR realizovati podrazumevaju:

  • Sprovođenje analize postojećeg stanja u obe opštine;
  • Izradu dva planska dokumenta – LAP-ova za zapošljavanje mladih u opštinama Bač i Bački Petrovac;
  • Predstavljanje izrađenih LAP-ova opštinskim Savetima za mlade i zapošljavanje u Baču i Bačkom Petrovcu.

Navedena dokumenta će biti izrađena u skladu sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije kao krovnim dokumentom kojim se uređuje upravljanje javnim politikama i srednjoročno planiranje, kao i vrste i sadržaj planskih dokumenata i njihova međusobna usklađenost.

Program unapređenja zapošljivosti i zapošljavanja mladih u opštini Bač u periodu 2021-2023. možete preuzeti OVDE


Program unapređenja zapošljivosti i zapošljavanja mladih u opštini Bački Petrovac u periodu 2021-2023. možete preuzeti OVDE


♦ Izveštaj o evaluaciji sprovođenja javne politike u oblasti zapošljavanja mladih u opštini Bač 2014-2020. možete preuzeti OVDE.


Izveštaj o evaluaciji sprovođenja javne politike u oblasti zapošljavanja mladih u opštini Bački Petrovac 2014-2020. možete preuzeti OVDE.