Period realizacije: decembar 2023 – oktobar 2024.

Naručilac: Stalna konferencija gradova i opština- SKGO

O projektu i angažmanu CenTriR-a:

„Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou“ je trogodišnji projekat koji finansira Evropska unija u okviru IPA 2020, ukupne vrednosti 6,5 miliona evra. Ugovorno telo je Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, nadležno ministarstvo za realizaciju projekta je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dok je Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) zadužena za implementaciju projekta.

Realizacijom ovog projekta biće stvoreni uslovi za unapređenje kvaliteta i obima usluga socijalne zaštite i podsticanje inkluzije ugroženih i marginalizovanih grupa, posebno romske populacije na lokalnom nivou, što će doprineti poboljšanju efikasnosti politika socijalnog uključivanja kako bi se podstakle jednake mogućnosti i aktivno učešće žena i muškaraca.

CenTriR je na javnom konkursu koji je raspisala Stalna konferencija gradova i opština izabran za pružanje podrške strateškom planiranju i procesu izrade i revizije lokalnih akcionih planova za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u 6 lokalnih samouprava u Srbiji: Čačak, Vrnjačka Banja, Požega, Kikinda, Kanjiža i Sečanj. CenTriR će rukovoditi ekspertskim timovima, koje čini 6 konsultanata, a koji će pružati podršku navedenim lokalnim samoupravama da pripreme nove nacrte lokalnih akcionih planova za inkluziju Roma. Izrađena dokumenta će biti  usklađena sa važećim zakonskim okvirom i nacionalnim strateškim dokumentima u oblasti inkluzije Roma, kao i sa metodologijom koju je razvila SKGO u ovoj oblasti.