BAČ I BAČKI PETROVAC USVOJILI JAVNE POLITIKE U OBLASTI UNAPREĐENJA ZAPOŠLJIVOSTI I ZAPOŠLJAVANJA MLADIH

Bač i Bački Petrovac usvojili javne politike u oblasti unapređenja zapošljivosti i zapošljavanja mladih

Na sednici Skupštine opštine Bački Petrovac koja je održana 24. marta 2021. usvojen je Program unapređenja zapošljivosti i zapošljavanja mladih u periodu 2021-2023., dok su odbornici lokalnog parlamenta u Baču sličan strateški dokument usvojili na sednici održanoj 26. februara 2021. CenTriR je tokom prošle godine pomenutim opštinama pružao višemesečnu stručnu podršku u koordinaciji procesa strateškog planiranja i pripremi nacrta ovih dokumenata, kako bi oni bili usklađeni sa metodologijom propisanom Zakonom o planskim sistemu i pratećom uredbom.

Na samom početku, CenTriR je izradio dva odvojena izveštaja o ex-post analizi učinka, tj. evaluaciji sprovođenja javne politike u oblasti zapošljavanja mladih u obe opštine u periodu 2014-2020. Nakon toga, sprovedena je opsežna analiza trenutnog položaja mladih na lokalnom tržištu rada, kao i  privrednih kretanja u ovim opštinama, koja je uključila desk istraživanje, anketiranje mladih i privrednih subjekata, kao i analizu institucionalnih kapaciteta i evaluaciju realizovanih progama aktivne politike zapošljavanje u obe opštine u prethodne 3 godine. Tokom izrade situacione analize, CenTriR je održao i dve dvodnevne radionice za članove opštinskih radnih grupa za pripremu nacrta ovih dokumenata. U narednoj fazi strateškog planiranja, razvijeni su ciljevi, mere i akcioni plan Programa, a dokumenti javne politike sadrže i poglavalja kojima je objašnjena veza sa programskim budžetom opštine i definisani mehanizmi za praćenje i vrednovanje učinka.

Programi su izrađeni u okviru projekta ’’Podsticanje zapošljavanja mladih u dunavskom regionu južne Bačke’’ koji je finansiran iz sredstava Evropske unije-IPA 2014, a koji je kao vodeći partner sprovela opština Bač u partnerstvu sa opštinom Bački Petrovac i udruženjem BIZNSNOVA iz Novog Sada.

Program unapređenja zapošljivosti i zapošljavanja mladih u opštini Bač u periodu 2021-2023. godine možete preuzeti OVDE

Program unapređenja zapošljivosti i zapošljavanja mladih u opštini Bački Petrovac u periodu periodu 2021-2023. godine možete preuzeti OVDE