Predstavili smo nalaze novog istraživanja na sastanku Nacionalne radne grupe za praćenje reforme javne uprave

Predstavili smo nalaze novog istraživanja na sastanku Nacionalne radne grupe za praćenje reforme javne uprave

U četvrtak, 26. oktobra u Beogradu je održan drugi sastanak Nacionalne radne grupe (NRG) za praćenje reforme javne uprave u okviru WeBER regionalnog projekta, koga u Srbiji koordiniše Centar za evropske politike. Sastanku je pored predstavnika većeg broja organizacija civilnog društva koje su članice NRG, od kojih su neke i korisnici WeBER granta, prisustvovala i predstavnica Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

CenTriR je kao član NRG posebno zainteresovan za monitoring reforme javne uprave na lokalnom nivou, te je u okviru aktuelnog projekta kao korisnik  WeBER granta, sproveo istraživanje u oblasti uspostavljanja funkcije upravljanja ljudskim resursima u Gornjem Milanovcu, Požegi i Užicu. S tim u vezi bili smo pozvani da predstvnicima OCD koje su članice NRG za reformu javne uprave  predstavimo ključne nalaze navedenog istraživanja. S obzirom da istraživački izveštaj još uvek nije javno dostupan, bila je ovo prilika da  prvi put javno predstavimo nalaze do kojih smo došli analizom trenutnog stanja i kapaciteta pomenutih lokalnih samouprava za primenu Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave. Pored izmerenog učinka u oblasti upravljanja ljudskim resursima, veliku pažnju prisutnih su izazvali nalazi koji se odnose na praksu zapošljavanja lokalnih službenika u poslednjih pet godina u ovim JLS, a koji su prikupljeni na fokus grupama sa predstavnicima OCD i medija iz targetiranih lokalnih samouprava.

Imajući u vidu specifičnost i aktuelnost teme kojom se istraživanje bavilo, ključni nalazi i preporuke su dostavljeni kao prilog zajedničkom dokumentu WeBER platforme, koji će predstavljati doprinos članova NRG za naredni izveštaj Evropske komisije o Srbiji. Publikacija sa nalazima istraživanja biće objavljena početkom novembra.