OPŠTINA BEOČIN MEĐU PRVIMA U SRBIJI KREIRALA e-REGISTAR NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI

Opština Beočin među prvima u Srbiji kreirala e-Registar nepokretnosti u javnoj svojini

Registar nepokretnosti u javnoj svojini opštine Beočin (pilot verzija) izrađen je u okviru projekta "Imovina lokalne samouprave-važna karika lokalnog ekonomskog razvoja – faza II" koji sprovode Opština Beočin, zajedno da Opštinom Šid i Centrom za ravnomerni regionalni razvoj, u okviru Programa Exchange 5. Ovaj program finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi ga Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU).

Registar opštinske imovine sadrži podatke o komercijalnim objektima i objektima javne namene koji su u javnoj svojini opštine Beočin i sastoji se iz tri dela- Evidencija nepokretnosti, Oglasna tabla i Pravna regulativa. U okviru Evidencije nepokretnosti moguće je vršiti pretragu nepokretnosti prema katastarskoj opštini ili trenutnoj nameni nepokretnosti. Nakon pretrage moguće je pregledati detaljnije podatke za svaku nepokretnosti posebno, kao što su:  katastarska parcela, adresa, broj lista nepokretnosti, površina objekta, površina zemljišta, namena nepokretnosti, struktura objekta, nosilac prava korišćenja, zakupac, pravni status objekta, postojanje priključaka na komunalne i druge mreže itd. Pored toga, moguće je pregledati i fotografije objekta, kao i pozicioniranost objekta na mapi Beočina.

Drugi deo registra funkcioniše kao oglasna tabla i sadrži obaveštenja i relevantna dokumenta (rešenja, zabeležbe, odluke itd.) koja se odnose na raspolaganje opštinskom imovinom (davanje u zakup, otuđenje, pribavljanje itd.), dok treći deo registra omogućava pristup važećim nacionalnim i opštinskim propisima koji regulišu oblast javne svojine.

CenTriR je, kao partnerska organizacija opštini Beočin na pomenutom projektu, bio zadužen za koncipiranje i sadržinsko osmišljavanje ovog jednistvenog e-Registra, dajući svoj doprinos transparentnijem upravljanju i raspolaganju nepokretnostima u javnoj svojini, što u krajnjem treba da doprinese kvalitetnijim javnim uslugama na lokalnom nivou i povoljnijem poslovnom okruženju za dalji lokalni ekonomski razvoj.

Registar je dostupan na sledećem linku http://www.beocin.rs/registar/index.php