Održane fokus grupe sa civilnim sektorom na temu zapošljavanja lokalnih službenika u Užicu, Požegi i Gornjem Milanovcu

Održane fokus grupe sa civilnim sektorom na temu zapošljavanja lokalnih službenika u Užicu, Požegi i Gornjem Milanovcu

CenTriR u okviru regionalnog WeBER projekta sprovodi analizu stanja i kapaciteta za upravljanje ljudskim resursima u opštinskim upravama Gornji Milanovac, Požega i Užice, te je krajem juna otpočelo prikupljanje podataka u navedenim opštinama.

Najpre, organizovani su sastanaci sa načelnicima opštinske uprave i službenicima za upravljanje ljudskim resursima, na kojima je popunjen online upitnik, koji je razvila Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) sa ciljem merenja učinka JLS u oblasti upravljanja ljudskim resursima. Tom prilikom su verifikovana opštinska akta i drugi dokumenti, kako bi se utvrdilo šta je do sada OU uradila na planu primene Zakona o zaposlenim u AP i jedinicama lokalne samouprave i koji je njen trenutni  indeks i rang u  odnosu na druge JLS, čiji je indeks u ovoj oblasti ranije utvrđen. Pored ovoga, organizovane su fokus grupe sa predstavnicima civilnog sektora i medija da bi se ispitala njihova iskustava, mišljenja i stavovi u pogledu prakse zapošljavanja lokalnih službenika u lokalnim organima vlasti poslednjih 5 godina. U tri fokus grupne diskusije učestvovali su predstavnici 16 OCD i medija iz Gornjeg Milanovca, Užica i Požege, čime je okončana prva faza istraživanja koja je podrazumevala sakupljanje podataka na terenu.

Druga faza istraživanja će obuhvatati sakupljanje podataka o žalbenim postupcima u procesu zapošljavanja lokalnih službenika poslednjih 5 godina na osnovu pristupa informacijama od javnog značaja. Zahtevi za pristup informacijama od javnog značaja biće upućeni opštinskim upravama, Agenciji za borbu protiv korupcije i Zaštitniku građana. Nalazi istraživanja biće predstavljeni u publikaciji koja će biti objavljena u oktobru.

Istraživanje se sprovodi na projektu ʺUpravljanje ljudskim resursima–ključ efikasne, profesionalne i depolitizovane lokalne samoupraveʺ, koji finansira Evropska unija i sufinansira Kraljevina Holandija u okviru WeBER regionalnog projekta.