Obuka o vođenju evidencije nepokretnosti u javnoj svojini opštine Bač

Obuka o vođenju evidencije nepokretnosti u javnoj svojini opštine Bač

U Baču je 17-18. marta održana obuka za lokalne službenike o vođenju evidencije nepokretnosti u javnoj svojini opštine Bač, čime se ova opština pridružila spisku od preko 30 opština i gradova koji su do sada učestvovali u našem programu tehničke podrške lokalnim samoupravama na planu upravljanja javnom svojinom.

Poslednjih nekoliko meseci smo opštini Bač pružali tehničku podršku za formiranje evidencije objekata i zemljišta u javnoj svojini i instalirali softver koji će opštinska uprava koristiti za ažurno vođenje ove evidencije. Cilj unapređenja rada u ovoj oblasti nije samo ispunjavanje zakonskih obaveza već uspostavljanje ažurne baze podatka koja će donosiocima odluka služiti kao pouzdan osnov za efikasnije upravljanje nepokretnostima u javnoj svojini, ali i za godišnje izveštavanje ka Republičkoj direkciji za imovinu. To u krajnjem treba da utiče na transparentnije raspolaganje opštinskom imovinom, povećanje prihoda od iste i smanjenje rashoda koji se odnose na njeno održavanje.

Zaposleni na imovinsko-pravnim poslovima u opštini Bač su na obuci upoznati sa pravnim osnovom koji uređuje javnu svojinu u Republici Srbiji, zatim sa osnovnim funkcijama softvera, ažuriranjem baze podataka o opštinskoj imovni, pripremom NEP-JS obrazaca i masovnom migracijom podataka o nepokretnostima u javnoj svojini u registar koji vodi Republička direkcija za imovinu.