Monitoring i evaluacija

MONITORING I EVALUACIJA

Uspešnost realizacije projekata veoma zavisi od adekvatnog monitoringa nad njihovim sprovođenjem. On podrazumeva kontinuiran nadzor nad realizacijom projektnih aktivnosti, blagovremeno uočavanje rizika koji mogu da ugroze implementaciju projekta i planiranje adekvatnih mera za njihovo otklanjanje sa ciljem donošenja ispravnih odluka koje će u najvećoj mogućoj meri osigurati postizanje planiranih projektnih ciljeva i očekivanih rezultata. Pored monitoringa, nužno je sprovoditi periodičnu i finalnu evaluaciju projekta, odnosno procenu ostvarenih ishoda i učinaka u odnosu na ono što je planirano predlogom projekta, kroz sagledavanje ekonomičnosti, efikasnosti, uticaja, stepena zadovoljstva krajnjih korisnika i održivosti projekta u odnosu na postavljene projektne ciljeve.

CenTriR pruža konsalting u sledećim oblastima:

  • Projektni monitoring
  • Evaluacija projekta i programa
  • Evaluacija grant šeme
  • Uspostavljanje struktura za sprovođenje i monitoring usvojenih strateških dokumenata
  • Evaluacija rezultata i učinaka ostvarenih sprovođenjem strategije/akcionog plana