Loznica i Mladenovac rade na izradi Lokalnog akcionog plana za inkluziju Roma

Loznica i Mladenovac rade na izradi Lokalnog akcionog plana za inkluziju Roma

Izvršna direktorka Centra za ravnomerni regionalni razvoj, Vanesa Belkić, je vođa ekspertskog tima koji, ispred Stalne konferencije gradova i opština-SKGO, pruža podršku Gradu Loznici i Gradskoj opštini Mladenovac u izradi Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja 2019 - 2021. Akciono planiranje se sprovodi u okviru komponente 1 Programa IPA 2016 „EU podrška inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, koji finansira Evropska unija, a sprovodi SKGO. Program ima za cilj unapređenje i osnaživanje lokalnih zajednica da se aktivno uključe u rešavanje problema sa kojima se suočava romska zajednica u njihovim lokalnim samoupravama.

Proces strateškog planiranja je otpočeo u septembru 2018. godine i planirano je da LAP-ovi budu usvojeni do kraja marta 2019. godine. Metodologiju za izradu ovih dokumenata je razvila SKGO, a ona počiva na uključenosti svih relevantnih aktera iz javnog i civilnog sektora značajnih za inkluziju Roma na lokalu, kao i na širokim konsultacijama sa predstavnicima romskih naselja u oba grada. LAP-ovi će biti usklađeni sa nacionalnom Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja 2016-2025 i obuhvataće ciljeve, mere i aktivnosti koje će biti fokusirane na rešavanje problema lokalne romske populacije u pet oblasti: obrazovanje, zapošljavanje, socijalna zaštita, stanovanje i zdravstvo. Pomenute lokalne samouprave su već formirale Lokalno koordinaciono međusektorsko telo koje čine donosioci odluka iz svih relevantnih lokalnih institucija/ustanova, a njegova uloga je da odobri finalni nacrt LAP-a i preporuči ga za usvajanje lokalnoj skupštini. Takođe, formirane su i radne grupe koje aktivno učestvuju u izradi nacrta LAP-a u kojima se pored predstavnika lokalnih institucija  nalaze i predstavnici romskih udruženja. Ekspertski tim čini troje konsultanata- ekspert za strateško planiranje, ekspert za inkluziju Roma i ekspert za programsko budžetiranje, a njegova uloga je da pruži stručnu podršku radnoj grupi u svim faza izrade nacrta LAP-a.

Do sada je ekspertski tim, predvođen izvršnom direktorkom CenTriR-a, sproveo po tri radionice u svakoj lokalnoj samoupravi na kojima su članovi radnih grupa upoznati sa metodološkim okvirom i fazama strateškog planiranja, izradom SWOT analize, definisanjem opštih i posebnih ciljeva i mera, kao i smernicama za povezivanje LAP-a sa programskim budžetom lokalne samouprave.  Takođe, održana je i fokus grupa sa predstavnicima romske zajednice na kojima su sakupljeni predlozi i komentari u vezi sa ključnim problemima koje bi trebalo rešavati u naredne 3 godine.