Javni poziv za interno raseljena lica sa Kosova* za opremu i obuke za pokretanje posla

Javni poziv za interno raseljena lica sa Kosova* za opremu i obuke za pokretanje posla

ASB raspisuje javni poziv namenjen interno raseljenim licima koja su zainteresovana za povratak na Kosovo* a koja mogu da konkurišu za opremu, mašine i alate za pokretnje posla u vrednosti od 2,500 evra, kao i za obuku za pokretanje posla. Javni poziv se objavljuje u sledećim opštinama/gradovima: Kruševac, Kragujevac, Kraljevo, Čačak, Raška, Aranđelovac, Trstenik, Vrnjačka Banja, Vranje i Bujanovac.

Kroz poziv će biti obezbeđena oprema za 54 korisnika i obuke za pokretanje posla za 90 korisnika. Oprema i programi obuka će interno raseljenim licima poboljšati mogućnosti za zapošljavanje i stvaranje prihoda, kako bi se doprinelo održivosti njihovog povratka.

Kroz projekat se neće nabavljati ni dodeljivati: polovna oprema, stoka, biljni rasad, repromaterijal i vozila. Poslovne ideje koje isključivo imaju za cilj promet i prodaju duvana, alkohola, transport, igre na sreću, proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim, takođe, neće biti podržane.

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u vidu opreme i programe obuka za pokretanje posla se raspisuje u okviru projekta „Podrška održivom povratku interno raseljenih lica na Kosovo*“, koji finansira Evropska unija. Projekat sprovode organizacije ASB i CenTriR i Grad Kruševac.

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA

Zainteresovana lica za prijavu na javni poziv treba da dostave sledeća dokumenata:
1) Popunjen i potpisan obrazac prijave ASB SRB1804 Obrazac za prijavu
2) Prateću dokumentaciju uz prijavu (spisak potrebnih dokumenata uz prijavu se nalazi u tekstu javnog poziva)
3) Potpisanu izjavu da podnosilac prijave nije asistiran u tekućoj godini kroz neki drugi projekat ASB SRB1804 Izjava 
4) Potpisanu saglasnost na obradu podataka o ličnosti za punoletno lice ASB SRB1804 Saglasnost-punoletno lice
5) Potpisanu saglasnost na obradu podataka o ličnosti za maloletno lice ASB SRB1804 Saglasnost-maloletno lice 

  • Celokupan tekst JAVNOG POZIVA možete preuzeti OVDE.
  • Dokument sa detaljnim UPUTSTVOM za prijavljivanje na javni poziv možete preuzeti OVDE.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijavu sa pratećom dokumentacijom je potrebno dostaviti u koverti koja će sadržati naznaku ''za Javni poziv-ne otvarati'' lično ili putem pošte (brzom poštom ili preporučeno) isključivo na adresu:
ASB, Antifašističke borbe 14/8, 11070 Novi Beograd

Rok za prjavljivanje je 15. oktobar 2019. godine do 16 časova. 

Prijave koje budu pristigle nakon predviđenog roka kao i nepotpune prijave (sa nepotpunom pratećom dokumentacijom) neće se razmatrati.

Za sve dodatne informacije i pitanja u vezi sa procedurom prijavljivanja na javni poziv, kao i o ostalim programima podrške ASB Srbija, možete se obratiti putem e-mail
prijave@asb-see.org ili putem telefona 011/311 93 36.