Istražujemo kakvi su kapaciteti opštinskih uprava za upravljanje ljudskim resursima u skladu sa novim zakonodavnim okvirom

Istražujemo kakvi su kapaciteti opštinskih uprava za upravljanje ljudskim resursima  u skladu sa novim zakonodavnim okvirom 

U okviru projekta ʺUpravljanje ljudskim resursima–ključ efikasne, profesionalne i depolitizovane lokalne samoupraveʺ, otpočelo je baseline istraživanje o stanju i kapacitetima za upravljanje ljudskim resursima u opštinskim upravama Gornji Milanovac, Požega i Užice, koje će CenTriR sprovoditi u narednih nekoliko meseci.

Cilj ovog istraživanja jeste da obezbedi sveobuhvatan i objektivan pregled dosadašnje primene novog Zakona o zapošljavanju u AP i jedinicama lokalne samouprave u targetiranim opštinama, kako u pogledu sprovođenja transparentnih  procedura za popunjavanje radnih mesta, tako i u pogledu ocenjivanja zaposlenih, vrednovanja njihovog učinka, stručnog usavršavanja zaposlenih i merenja efekata tog usavršavanja u odnosu na razvojne ciljeve lokalne samouprave. Pored analize postojećih kapaciteta opštinskih uprava za uvođenje novog službeničkog sistema, istraživanje će se baviti i prethodnom praksom zapošljavanja, kao i time kako je ta praksa uticala na funkcionisanje opštinske uprave i kvalitet usluga koje ona pruža građanima i privredi. Takođe, jedna od istraživačkih tema biće i to da li i u kojoj meri struktura zaposlenih u opštinskoj upravi odgovara strukturi stanovništa u pogledu zastupljenosti nacionalnih manjina, lica sa invaliditetom i rodne ravnopravnosti, odnosno da li su uspostavljenje procedure koje omogućavaju jednake mogućnosti za sve zaposlene u okviru organa lokalne samouprave.

Reč je o kvalitativnom istraživanju uz korišćenje različitih istraživačkih tehnika, kako bi se ova tema ispitala na najadekvatniji način. Planirano je vođenje struktuiranih intervjua sa načelnicima opštinskih uprava i službenicima za upravljanje ljudskim resursima, zatim popunjavanje online upitnika, analiza sadržaja opštinskih dokumenata, kao i  fokus grupe sa predstavnicima civilnog sektora kako bi se ispitali njihovi stavovi, iskustvo i mišljenje u vezi sa načinom zapošljavanja lokalnih službenika u poslednjih 5 godina. Takođe, istraživači će uputiti zahteve za pristup informacijama od javnog značaja ne samo opštinskim upravama, već i Zaštitniku građana i Agenciji za borbu protiv korupcije, kako bi se analizirali eventualni žalbeni postupci građana u vezi sa netransprentnim zapošljavanjem u targetiranim opštinama u prethodnom periodu.

Javnost će o rezultatima istraživanja biti informisana tokom oktobra, kada će biti štampana publikacija sa nalazima istraživanja, nakon čega će uslediti obuke namenjene lokalnom civilnom sektoru i predstavnicima medija. Projekat finansira Evropska unija i sufinansira Kraljevina Holandija u okviru WeBER projekta.