Formirana evidencija nepokretnosti u opštini Ruma

Formirana evidencija nepokretnosti u opštini Ruma

Opština Ruma je prepoznala značaj efikasnijeg upravljanja opštinskom imovinom i  svrstala se među lokalne samouprave koje su uz pomoć CenTriR-a napravile značajne korake na ovom planu. Tokom prethodnih nekoliko meseci, formirana je evidencija nepokretnosti u javnoj svojini opštine Ruma, instaliran je softver za vođenje evidencije i upravljanje opštinskom imovinom, nakon čega je, u četvrtak, 20. jula, održana i obuka za članove opštinskog radnog tima za popis imovine u javnoj svojini te opštine. Tom prilikom, lokalni službenici su se upoznali sa važećim zakonskim okvirom koji se odnosi na javnu svojinu, dok je najveći deo obuke bio posvećen praktičnim vežbama i radu u bazi podataka sa cijem njihovog osposobljavanja za korišćenje funkcija instaliranog softvera.

Iako je opština Ruma upisala pravo javne svojine na skoro 90% nepokretnosti, u narednom periodu joj predstoji obiman posao provere fizičkog stanja objekata visokogradnje (zgrada, stanova, garaža, poslovnog prostora itd.) na terenu, kako bi se ažurirala baza podataka i procenila tržišna vrednost postojećih objekata. Ovim će biti olakšano utvrđivanje knjigovodstvene vrednosti opštinske imovine koja mora biti iskazana u pomoćnim knjigama osnovnih sredstava budžeta.

Program podrške uvođenju funkcije upravljanja opštinskom imovinom, u okviru koga je razvijen aplikativni softver za elektronsku evidenciju nepokretnosti u javnoj svojini jedinice lokalne samouprave, CenTriR intenzivno sprovodi sa ciljem pružanja tehničke podrške prevashodno onim lokalnim samoupravama koje usled nedostatka kapaciteta još uvek nisu upisale pravo javne svojine na nepokretnostima na kojima je opština imala pravo korišćenja na državnoj imovini.